Brief aan het OMT

Onderstaande brief gericht aan het OMT omvat een verzoek om steun en een aantal vragen en is geschreven door de intensivisten (IC Artsen) Sander de Lange & Aernout Lahaije van www.verzorgdezorg.nl.


De brief:

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
T.a.v. de voorzitter van het OMT; Professor Dr. J. T. van Dissel
Antonie van Leeuwenhoeklaan 9
Postbus 1, 3720 BA Bilthoven

Betreft: COVID-19 specifieke vragen.

Heerlen/Weert, 06-12-21

Hooggeleerde heer Professor Dr. J. T. van Dissel en de andere Hooggeleerde OMT leden,


Hierbij zouden wij dringend uw steun voor meer handen aan het bed willen vragen en uw advies over voor ons moeilijke COVID-19 gerelateerde vragen. Daarbij blijken sommige aspecten van het politieke corona beleid voor ons niet meer te volgen, dan wel te ondersteunen. Wij, Sander de Lange en Aernout Lahaije, intensivisten, zijn al enige tijd bezig om aandacht te vragen voor het grote tekort aan zorgmedewerkers, waardoor Nederland nu een groot zorgcapaciteit probleem heeft. Wij zijn van mening dat het OMT ook hieraan kan bijdragen door te benadrukken dat er met spoed structurele veranderingen in de zorg moeten worden doorgevoerd om de uitstroom van nog meer zorgmedewerkers te reduceren en meer mensen in de zorg aan te trekken en te behouden, om zo de zorgcapaciteit weer te optimaliseren. Het aantal bedden, welke bemand worden met verpleegkundigen, hebben een directe invloed op de huidige maatregelen. Als we hierop fors inzetten, is een controle app- maatschappij, welke in onze optiek absoluut niet wetenschappelijk is onderbouwd, foutieve veiligheid geeft, volstrekt onnodig en is dwang voor een medische behandeling definitief van tafel. Daardoor kan de maatschappelijke tweedeling en onzinnige discussie over wel of niet gevaccineerd zijn, onmiddellijk stoppen want deze lost niks op. Mensen houden zich inmiddels goed aan gezonde leefregels om voortaan met verkoudheid virussen om te gaan. Dit essentiële onderdeel is de oplossing in het corona beleid en dient, in onze optiek, binnen uw team besproken te worden en in uw advies richting de politiek te worden meegenomen.

Wij zijn gestart met de website www.verzorgdezorg.nl waarin wij meer aandacht eisen voor al onze verpleegkundigen en verzorgenden. Ook hebben wij een brandbrief gestuurd om aandacht te vragen voor het oplopende tekort aan zorgmedewerkers binnen de gehele gezondheidszorg van Nederland. Brandbrief: https://verzorgdezorg.nl/brandbrief/


De tijd van vragen, afwachten oeverloos discussiëren is definitief voorbij. Vanuit de zorg moeten nu keiharde eisen gesteld worden, omdat een structurele verbeterslag in de algehele Nederlandse gezondheidszorg nu essentieel is, gezien de acute en chronische toenemende zorgvraag. Het is voor ons volkomen onbegrijpelijk en enorm frustrerend dat er nog steeds wordt ingezet op een controle-maatschappij, welke geen enkele invloed heeft op het huidige capaciteit probleem, terwijl we dringend handen aan het bed nodig hebben. Op het gehele zorg-systeem in Nederland is jarenlang bezuinigd, resulterend in een groot personeelstekort, waarbij de administratieve last ten koste gaat van onze patiëntenzorg. Indien wij de kans krijgen om het capaciteit probleem in de gehele zorg intern structureel op te lossen, kunnen wij bij elke endemische ziekte zoals influenza en corona, iedereen zorg bieden en kan de reguliere zorg waarschijnlijk altijd doorgang vinden; zonder dat dit ten koste gaat van de conditie van de zorgmedewerkers of patiënten. Wellicht kunnen we dan ook toe met minder maatregelen, want het is de vraag of deze inmiddels opwegen tegen de maatschappelijke / macro-economische/ psychische consequenties. Bijvoorbeeld 51% van de studenten ervaart psychische klachten, mede door de coronacrisis. Het invoeren van corona-toegangsbewijzen zal ten koste gaan van de toegang tot onderwijs en onze docenten kunnen niet zowel fysiek als digitaal onderwijs aan bieden, want dezen blijken ook aan het eind van hun latijn te zijn.

Via onze website krijgen wij vragen over het corona-virus beleid, waarvan wij het antwoord onvoldoende kunnen onderbouwen. Wij hopen dat u ons daarbij kunt ondersteunen met de wetenschappelijke onderlegging, zodat wij een gedegen antwoord kunnen formuleren. Bij voorbaat danken wij u hartelijk voor uw tijd en hopen zo te kunnen bijdragen aan meer verbinding en ondersteuning van de gezondheidszorg en onze maatschappij.


Vragen vanuit ons vakgebied:

 • Het tekort een verpleegkundigen en verzorgenden liep in 2017 al steeds verder op. In 1989 kwam de frustratie van verpleegkundigen en verzorgenden tot uitbarsting in een protest, een Witte Woede, niet zozeer voor een beter salaris, maar vooral voor meer personeel. Dan hebben we het huidige zorg infarct zelf veroorzaakt, waarom wordt hier niet op ingezet?
 • Welke wetenschappelijk bewijs is er dat we volwassenen en kinderen hetzelfde vaccin kunnen geven ondanks een ander stadium van hun immuunsysteem?
 • In hoeverre wordt het OMT-besluit beïnvloed door de ervaringen uit het buitenland? Kunnen we lering trekken uit de ervaringen in bijvoorbeeld Zweden, Denemarken en Israël? Deze laatste loopt qua vaccinatie op ons voor en kan toch worden ingezet als voorbeeld?
 • Wordt de afnemende effectiviteit van de verschillende vaccins, meegenomen in het advies m.b.t. de booster vaccin samenstelling en is deze leeftijd gerelateerd?
 • Een bekende bijwerking van enkele vaccins is trombo-embolische complicaties. Kan dit opnieuw uitgelokt worden door blootstelling aan het virus (de natuurlijke route)? Zoals bij een HITT-reactie en nemen deze kansen toe bij herhaaldelijk toedienen van vaccinatie?
 • Inmiddels weten we dat een specifieke patiëntengroep wordt opgenomen met ernstige COVID-19. Dit zijn vaak mannen ouder dan 60 jaar met een te hoge BMI, onderliggend lijden zoals DM en immuunstoornissen. Versneld risico gestuurd vaccineren is dan een noodzaak.
 • Waarom wordt er, ook vanuit het OMT, niet meer ingezet op preventie en bewustwording? Binnen de Nederlandse bevolking heeft >50% overgewicht, dit brengt veel gezondheid risico’s met zich mee zowel op de korte – als op de lange termijn.
 • Is het uit wetenschappelijk oogpunt verantwoord om mensen met verschillende covid vaccins te vaccineren? Het is dan onmogelijk om de effectiviteit en eventuele bijwerkingen van de vaccinatie apart te beoordelen. En creëren we zo geen extra potente virusvarianten?
 • Waarom is een persoon die besmet is geweest en aantoonbare antilichamen in haar/zijn bloed heeft maar tijdelijk beschermt? Recente studies laten, zien dat deze bescherming langer is en mogelijk altijd, wat kan bijdragen aan groep bescherming.
 • Waarom is er nog niet massaal ingezet op laag complexe instanties voor corona nazorg, om de doorstroom van covid en non-covid te bevorderen? Zoals de zorgboot of de privé klinieken? Er is veel capaciteit wegbezuinigd, bij een groeiende populatie en vergrijzing!

Vragen van collega’s, verpleegkundigen en burgers: in willekeurige volgorde.

 • Mijn vaccinatiegraad valt binnen het domein van medisch geheim, dan mag een niet big geregistreerde burger deze informatie helemaal niet aan mij vragen! Waar sta ik als patiënt en wat zijn mijn rechten. We hebben toch een WGBO wet, waarin ik als patiënt beschermd wordt? Waar blijft deze dan? Valt dit binnen de sinds 2018 nieuwe Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en waar ligt de registerplicht en wie beheert deze?
 • Ondanks wederom fors beperkende maatregelen op onze vrijheid van keuze en beweging, zijn er meer besmettingen dan een jaar geleden en liggen er meer mensen op de IC. Waar is het wetenschappelijk bewijs dat scholen besmetting haarden zijn?
 • Denemarken, Zweden en Engeland hebben geen QR code en hebben geen grotere problemen. Waarom zou dit dan wel bij ons effectief zijn? In besloten ruimtes is het tonen van een QR code niet verplicht, hiermee is controle aan de deur van bijv. een zwembad strafbaar.
 • Klopt het omdat het vaccin nog in een experimentele fase (fase 3) zit tot 2023, de volledige verantwoordelijkheid bij schade bij de patiënt zelf ligt, omdat het op vrijwillige basis is?
 • Is er enig medisch bewijs dat een mondkapje virus verspreiding voorkomt? Creëren we zo op termijn een nieuwe longziekte d.m.v. stelselmatig inademen van stof/synthetisch materiaal? Wat is de onderzoek uitkomst naar evt. schadelijke stoffen in niet medische mondkapjes?
 • Waarom kan ik geen fit test afleggen en bewijzen dat ik gezond ben, door mijn gezonde leefstijl. Dit bewijs is dat toch gelijk aan een vaccinatie bewijs? Dus waarom moet ik aantonen dat ik niet ziek ben, terwijl ik makkelijk kan aantonen dat ik gezond ben, bijv. middels BMI<25
 • Gaat de overheid uitleg op scholen geven over de vaccinatie? Gaat men minderjarige kinderen, in afwezigheid van hun ouders, infomeren over een medische behandeling? De belasting op de coronazorg door de jeugd is verwaarloosbaar klein, zij worden dus niet ziek, waarom dan wel het risico lopen om gezonde kinderen te vaccineren?
 • Klopt het dat hoe meer kinderen besmet worden, hoe beter het op de lange termijn is voor ons allemaal. Dus dat groepsimmuniteit hierdoor beschermend werkt en juist ziekte last beperkt.
 • Wat gebeurt er met de data van de QR-codes? M.a.w. als ik een restaurant in ga en daar mijn QR-code laat zien wordt deze informatie dan ergens opgeslagen en voor wie is dit zichtbaar?
 • Waarom wordt een toegangsbewijs in onderwijsinstellingen overwogen? Veel studenten/medewerkers zijn gevaccineerd. Zover bekend, geen uitbraken i/d sector.
 • Worden alle bijwerkingen in kaart gebracht, ook na meerdere vaccinaties/kruis-vaccinaties? Kloppen de toenemende gegevens van vaccin gerelateerde cardiale klachten? Mag je bij antistolling gebruik toch het Pfizer vaccin krijgen? Geeft vaccineren bij zwangerschap, steeds meer vaccin gerelateerde placenta beschadigingen en verhoogde doodgeboortes?
 • Klopt het dat diplomaten, staatshoofden, leden van buitenlandse een regering geen negatief testuitslag/vaccinatie bewijs of herstelbewijs nodig, maar alleen een gezondheidsverklaring?

Nogmaals willen wij het dringende tekort van handen aan het bed onder de aandacht brengen en opkomen voor onze verpleegkundigen en verzorgenden, omdat zij de kapstok van ons zorg stelsel zijn; mensen zorgen voor mensen! De huidige gezondheidszorg kan de zorgplicht bijna niet meer aan door o.a. slecht politiek beleid de afgelopen jaren. We hebben nu te maken met een zorgcrisis in plaats van een corona crisis. Wij willen een toekomst
bestendige gezondheidszorg creëren waarin de autonomie van de mens achter de zorgverleners de boventoon voert met kwalitatieve patiëntenzorg centraal. Maar dan moeten we nu wel drastisch hierop inzetten en de focus daar houden waar het probleem daadwerkelijk ligt, immers zonder mensen is er geen zorg! Een deltaplan voor de zorg is met inbreng van de verschillende zorg instellingen snel opgesteld, omdat we ook vanuit de commissie Terpstra al vele aanbevelingen hebben liggen en de verschillende besturen van alle zorg instellingen prima kunnen aangeven hoe zij aan de zorgplicht met oplopende zorgvraag kunnen voldoen. In een degelijk zorg stelsel kunnen we voortaan alle jaarlijks terugkerende verkoudheid virussen, makkelijk opvangen, waarbij maatschappelijke maatregelen wellicht niet meer of in mindere mate noodzakelijk zijn. De besturen van alle zorg instanties, de zorgverzekeraars en de politiek, moeten met input vanuit de werkvloer samen de zorg structureel hervormen en toekomst bestendig maken. Wij hopen dat uw organisatie dit initiatief wil ondersteunen door de overheid nogmaals te wijzen op dit structurele probleem in de zorg en dit met ons wilt aandragen als DE oplossing voor de huidige corona problemen. Verder gaan wij graag met eenieder het gesprek aan om onze standpunten uit te leggen, zodat we samen tot een structureel beleid kunnen komen.


Met vriendelijke en collegiale groet,
Sander de Lange & Aernout Lahaije; intensivisten.